huisregels


GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK WETTEREN
Markt 27, 9230 WETTEREN
tel. 09/369 26 78 - fax 09/369 27 84
bibliotheek@wetteren.be
www.bibliotheekwetteren.be


GEBRUIKERSREGLEMENT
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2011, van kracht met ingang van 16 december 2011

DE INSTELLING

1. De gemeentelijke openbare bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. Zij is een democratische instelling. Haar collectie boeken, tijdschriften, audiovisuele en digitale materialen, haar dienstverlening en andere activiteiten, zijn in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

OPENINGSUREN

2. De HOOFDBIBLIOTHEEK is open op
maandagvan14.30tot19uur
dinsdag14.3020
woensdag1220
donderdag913
vrijdag14.3019
zaterdag913


3. De uitleenposten OVERBEKE, Bovenboekakker 2, en MASSEMEN-WESTREM, Dorpsplein 1, zijn open op

maandagvan17tot19uur (enkel Massemen)
woensdag1416
zaterdag1012

LID WORDEN

4. De inschrijving is gratis en gebeurt op vertoon van uw identiteitskaart of een geldige persoons- en Belgische adreslegitimatie. Bent u ingeschreven, dan kan u materialen lenen in de hoofdbibliotheek én in de uitleenposten en heeft u toegang tot de persoonsgebonden functies van de onlinecatalogus.

5. Uw identiteitsgegevens komen in het lenersbestand van de bibliotheek en worden enkel gebruikt voor de bibliotheek. U kan ze altijd raadplegen en indien nodig laten verbeteren.
Bij de inschrijving noteren we uw e-mailadres. Bent u 18 jaar of ouder dan ontvangt u via een elektronische nieuwsbrief de nieuwsberichten, activiteiten en aanwinstenlijsten van de bibliotheek.

U gebruikt uw elektronische identiteitskaart om materialen te lenen, de betaalautomaat te gebruiken, internet te raadplegen, te printen en te fotokopiëren.
Heeft u geen elektronische identiteitskaart, dan krijgt u bij de inschrijving een smartcard. Vervanging ervan wegens verlies of beschadiging kost 2,50 euro.
U mag de elektronische identiteitskaart of smartcard niet door derden laten gebruiken.

6. Gebruikt u een smartcard, geef dan elke adresverandering zo snel mogelijk door.

LENEN VAN MATERIALEN

7. U kan de materialen van de bibliotheek ter plaatse raadplegen en gratis lenen.

8. De leentermijn is 4 weken. De datum waarop u de geleende materialen ten laatste moet terugbrengen, vindt u op het ticket met overzicht van de geleende materialen.
U kan de leentermijn verlengen aan de zelfuitleenbalie of zelf verlengen via de onlinecatalogus tot een maximum van 9 weken. Verlenging is niet mogelijk voor materialen die door een andere gebruiker zijn gereserveerd.

9. Materialen die uitgeleend zijn, kan u laten reserveren of zelf reserveren via de onlinecatalogus. Voor een reservering – ook voor een onlinereservering – vragen we 0,50 euro. Zodra de door u gereserveerde materialen binnen zijn, krijgt u hiervan via e-mail of via de post bericht. U heeft vanaf dan 10 dagen tijd om ze af te halen.

10. Materialen die de bibliotheek niet bezit, kunnen we voor u bij een andere bibliotheek aanvragen. Per geslaagde aanvraag bij een openbare bibliotheek in België betaalt u 1,20 euro. Voor een geslaagde aanvraag bij een andere Belgische bibliotheek betaalt u 5,00 euro. Voor een aanvraag bij een buitenlandse bibliotheek dient u alle kosten te betalen.
De bibliotheek helpt eveneens bij het aanvragen van gesproken boeken en boeken in brailleschrift. Deze dienstverlening voor slechtzienden is kosteloos.

11. U kan 10 boeken, 10 tijdschriften, 10 cd's en 10 dvd’s lenen, maar het totaal aantal materialen dat u tegelijkertijd kan lenen is beperkt tot 20. Bent u jonger dan 14, dan mag u alleen materialen uit de jeugdafdeling lenen.

12. Brengt u de geleende materialen te laat terug, dan betaalt u per dag te laat en per materiaal 0,30 euro boete. Voor het zenden van maningen via mail of via de post, rekenen we administratiekosten aan: 1 euro voor de eerste, tweede en derde maning en 8 euro voor de vierde maning. Als wij genoodzaakt zijn een beroep te doen op een advocaat, dan zal u de daaraan verbonden kosten moeten betalen. De eerste maning krijgt u nadat u de leentermijn met 1 week overschreden heeft, de tweede na 2 weken, de derde na 3 weken, de vierde na 4 weken. Een advocaat wordt indien nodig ingeschakeld na 8 weken.

13. Leent u een daisyboek, dan kan u een daisyspeler lenen. De leentermijn is 4 weken. We vragen een borg van 5,00 euro.

14. Bent u - wegens ziekte of ouderdom - niet in staat om naar de bibliotheek te komen, dan kan u beroep doen op de bibliotheekdienst aan huis. Het gebruikersreglement is ook van toepassing op deze bibliotheekdienst aan huis.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

15. De uitleningen zijn persoonlijk; u mag de door u geleende materialen niet verder uitlenen.

16. We verzoeken u elke eventuele beschadiging vooraf te melden. U zal in elk geval de door u veroorzaakte beschadiging aan en het verlies van de door u geleende materialen, moeten vergoeden. Het bedrag van de gevraagde vergoeding kan nooit het bedrag van de handelswaarde, vermeerderd met de bind- en/of verwerkingskosten overschrijden.

Bij beschadiging of verlies van een meerdelig werk kan u verplicht worden het gehele werk te vergoeden. Voor werken die niet meer te krijgen zijn, zullen we een voor elk geval vast te stellen toeslag aanrekenen.

U kan de materialen waarvoor u schadevergoeding dient te betalen niet opeisen. Zij blijven eigendom van de bibliotheek.

17. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor defecten of beschadigingen aan apparatuur, veroorzaakt door het afspelen van bij de bibliotheek ontleende materialen.

INFORMATIE

18. U kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op de bibliotheek-medewerkers.

INTERNET

19. Internet staat gratis ter beschikking van alle ingeschreven gebruikers. U meldt u zelf aan op een vrije internetpc. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassene. Een internetsessie duurt 30 of 60 minuten, met een maximum van 60 minuten per dag.

20.Een internetpc reserveren kan door in te loggen op een vrije internetpc, op een pc met publiekscatalogus of via de site van de bibliotheek (www.bibliotheekwetteren.be), uiterlijk een week op voorhand. Komt u meer dan 10 minuten te laat, dan vervalt de reservering. U kan een reservering altijd zelf annuleren.

21. U kan informatie die u op internet vindt, afdrukken. Een zwart/witafdruk kost 0,10 euro, een A4-kleurenafdruk 0,25 en een A3-kleurenafdruk 0,50 euro. U kan de informatie ook overzetten op een stick.

22. Internetten gebeurt in stilte, zonder de anderen te storen en met ten hoogste twee personen per internetpc. Telefoneren via internet kan alleen als het niet storend is.

23. Software die u overneemt van internet kan virussen bevatten. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor schade aan uw stick of computerapparatuur, noch voor het verlies van gegevens.

24. Het niet naleven van deze richtlijnen, het misbruiken van de computer of van de toegang tot internet, kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van internet en/of van de bibliotheek. Beschadiging van de hard- of software moet worden vergoed.

BETALINGEN

25. In de hoofdbibliotheek doet u de betalingen via de betaalautomaat.
Een verschuldigd bedrag dat hoger is dan 15 euro of dat langer dan drie maand openstaat, moet u eerst vereffenen voor u kan lenen, kopiëren of internet gebruiken.

BIJZONDERE BEPALINGEN

26. Het beheersorgaan van de bibliotheek kan, op verzoek van de bibliothecaris, een gebruiker die het reglement niet naleeft of de goede gang van zaken verstoort, voor een bepaalde periode of voor altijd de toegang tot de bibliotheek ontzeggen.

27. In de bibliotheek mag u niet roken, noch voedsel en drank gebruiken. U mag ook geen dieren en hinderlijke voorwerpen binnenbrengen.

28. Fotokopieën kosten 0,10 euro (zwart/wit), 0,25 euro (kleur A4) en 0,50 euro (kleur A3).

29. U mag de materialen van de bibliotheek niet gebruiken voor publicatie of uitzending. We aanvaarden hierin geen enkele verantwoordelijkheid. De materialen zijn bestemd voor gebruik in besloten kring, waarvoor geen toegangsgeld wordt gevraagd.

30. Indien nodig, kunnen we de door u geleende materialen opvorderen, ook al is de leentermijn nog niet verstreken.

31. De bibliotheek en de gemeente Wetteren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal. Maak gebruik van de lockers in de krantenhoek om waardevolle voorwerpen op te bergen.

32. Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met dit reglement, waarvan u bij uw inschrijving een exemplaar krijgt. Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, worden geregeld door de bibliothecaris. We kunnen alleen schriftelijk geformuleerde klachten en betwistingen aanvaarden.

download